"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2014 Ngày 18 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. 04
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015. 09
05-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 23
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015. 29
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 51
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang. 54
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang”. 59
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2015. 61
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
21-11-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 99
04-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 21tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 105
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2013. 107
05-12-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2014 từ nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 110
05-12-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 114
05-12-2014 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2015. 118
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
24-11-2014 Thông báo số 3975/TB-VPUBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến Triển khai ứng dụng Chữ ký số trên địa bàn tỉnh An Giang. 122
27,271,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner