"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
14-10-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 15
19-10-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 20
25-10-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 27
28-10-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 35
21-10-2011 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác Tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
28-10-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch. 51
02-11-2011 Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. 55
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2011 Quyết định số 1636/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015. 60
27-09-2011 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật. 94
27-09-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2010 còn hiệu lực pháp luật. 112
06-10-2011 Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc công bố Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 126
03-10-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 – 2015). 156
28,487,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner