"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2012 Ngày 25 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2012 - 2013. 03
03-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy ước mẫu của khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh An Giang. 06
04-10-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
04-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. 17
05-10-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. 20
10-10-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. 27
10-10-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
11-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang. 47
Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc
01-10-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Châu Đốc. 57
PHẦN Văn bản khác
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
17-10-2012 Quyết định số 534/QĐ-VPUBND về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh An Giang. 64
28,551,580 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner