"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2015 Ngày 09 tháng 9 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
18-08-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
28-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú. 16
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang. 20
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 28
Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân
23-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 32
23-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015. 36
23-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Phú Hiệp và xã Phú Long, huyện Phú Tân. 38
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
05-08-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. 40
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-08-2015 Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc đính chính một số Điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 43
20-08-2015 Quyết định số 1695/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh An Giang từ năm 2015 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 45
17-08-2015 Kế hoạch số 371/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 60
28-08-2015 Kế hoạch số 387/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. 68
25,832,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner