"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2015 Ngày 03 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 03
09-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú. 08
09-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 13
09-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về việc ban hành quy định về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
09-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2015. 20
09-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. 37
09-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về mức chi bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 40
Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 43
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-07-2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
08-07-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 49
09-07-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi khoản 1 Mục I Điều 1 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010. 50
09-07-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực quy định về phí thẩm định kết quả đấu thầu theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 52
09-07-2015 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc đặt tên đường của huyện Châu Thành, bổ sung tên đường của huyện Phú Tân. 54
09-07-2015 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc đổi tên trường THPT của thành phố Long Xuyên và huyện Chợ Mới. 59
09-07-2015 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. 61
25,773,672 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner