"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2007 Ngày 31 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp công dân, giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu nại về đất đai. 03
16-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa”liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng. 22
20-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang. 32
21-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang. 74
22-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND về việc thành lập "Quỹ cho người lao động An Giang vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng". 77
27-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thuộc hệ thống Bắc Vàm Nao. 79
27-08-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2008 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh. 89
31-08-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 99
20-07-2007 Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 109
25-07-2007 Chỉ thị số 18/2007/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng phục vụ chính sách xã hội. 111
10-08-2007 Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND về việc điều hành ngân sách sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh. 113
22-08-2007 Chỉ thị số 20/2007/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007-2008. 116
28,527,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner