"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2021 Ngày 30 tháng 9 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2021 Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải. 02
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
21-09-2021 Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Châu Đốc. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-09-2021 Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. 13
20-09-2021 Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. 22
14-09-2021 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. 34
25,930,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner