"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2021 Ngày 14 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-06-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND. 15
08-07-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 18
08-07-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24 tháng 12 năm 2019 Ban hành Quy định việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”. 32
09-07-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND. 34
12-07-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. 44
Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
09-07-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn. 58
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
13-07-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. 70
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-07-2021 Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh). 78
25,941,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner