"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2021 Ngày 14 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2021 Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
05-10-2021 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. 10
06-10-2021 Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 12
12-10-2021 Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, mức trích để lại cho tổ chức thu phí và bố trí sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang. 26
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
21-09-2021 Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Châu Đốc. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-10-2021 Quyết định số 2330/QĐ-UBND về việc ban hành “Hướng dẫn chuẩn hóa hoạt động khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang”. 51
25,932,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner