"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2019 Ngày 31 tháng 7 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 04
12-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND hủy bỏ dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi, bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 07
12-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 50
12-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 52
12-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 57
12-07-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh An Giang. 60
12-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ phụ cấp cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh An Giang. 62
12-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang. 64
12-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang. 66
12-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 69
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-07-2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 81
11-07-2019 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 82
12-07-2019 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 83
12-07-2019 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 87
12-07-2019 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. 88
12-07-2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án và vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018. 89
12-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Chợ Mới mở rộng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. 99
12-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là đô thị loại III”. 100
12-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc đổi tên trường học trên địa bàn thị xã Tân Châu. 101
12-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 102
12-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 111
25,932,614 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner