"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2013 Ngày 03 tháng 10 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 03
30-08-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
30-08-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
20-09-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang. 12
Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
10-09-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ. 22
17-09-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Phú Tân. 35
Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
29-08-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Châu Đốc. 43
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2013 Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. 52
18-09-2013 Quyết định số 1968/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2020. 65
27,293,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner