"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 31 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 04
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 08
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 10
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. 13
10-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 15
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước. 18
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh. 20
10-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 8 khóa VI từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành chế độ thu 07 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh. 22
10-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch. 24
10-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập. 27
10-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc bổ sung Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh. 29
10-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang. 31
10-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh của khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. 38
08-07-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung điểm h vào Khoản 1 Điều 50 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 46
08-07-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 48
28-07-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang. 58
30-07-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện nước An Giang. 61
30-07-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 63
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2011. 102
10-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2011. 103
10-07-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bãi bỏ quy định về phí phòng, chống thiên tai. 104
10-07-2009 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc đặt tên công trình kênh T5 là kênh Võ Văn Kiệt và đặt bia lưu niệm tại đầu kênh. 106
10-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc đặt tên đường tại huyện Châu Phú. 107
28,523,060 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner