"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2015 Ngày 14 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-09-2015 Quyết định số 2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
01-10-2015 Quyết định số 2062/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống chương trình phần mềm đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 37
02-10-2015 Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn thị xã Tân Châu. 49
06-10-2015 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020. 51
07-10-2015 Quyết định số 2121/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình giai đoạn 2015-2020”. 53
05-10-2015 Công văn số 1642/UBND-VX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. 72
01-10-2015 Công văn số 1616/UBND-TH về việc xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ. 74
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
07-10-2015 Công văn số 3129/VPUBND-VX về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sỹ cho tỉnh theo chủ trương đào tạo nhân lực cho các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam Bộ. 76
25,850,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner