"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2019 Ngày 04 tháng 01 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang. 05
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang. 08
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
07-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 14
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 17
07-12-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. 20
07-12-2018 Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 23
07-12-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 27
07-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. 31
07-12-2018 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ. 34
07-12-2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. 62
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. 71
07-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang. 77
07-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 80
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 82
06-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 83
06-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. 84
07-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. 85
07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019. 91
07-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2019. 127
07-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017. 134
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang đầu tư trực tiếp và cho vay. 136
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ban hành Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang. 139
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 147
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). 227
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 288
07-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019. 295
07-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019. 303
25,771,962 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner