"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2008 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-03-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp địa phương đối với cán bộ chuyên trách; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ ở xã, phường, thị trấn và cán bộ công tác ở ấp, khóm. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009 ban hành kèm theo Quyết định số 2719/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 05
03-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. 07
31-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ban hành Bản quy định về quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 16
08-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang. 28
09-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang. 36
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-03-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê chuẩn việc thành lập Phòng theo mô hình thị xã của huyện Tân Châu. 44
14-03-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 45
14-03-2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 46
14-03-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 47
14-03-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh An Giang thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007-2010 định hướng đến năm 2020. 49
03-04-2008 Quyết định số 571/QĐ-UBND về việc ủy quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. 74
03-04-2008 Công văn số 1070/UBND-XDCB về việc tổ chức thực hiện thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá vật liệu xây dựng. 75
28,527,355 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner