"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2011 Ngày 30 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 04
28-02-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang. 38
14-03-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh An Giang. 40
15-03-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 48
31-03-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh An Giang. 56
01-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi biểu mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 65
06-04-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 67
07-04-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 71
13-04-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh An Giang. 77
09-05-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ban hànhh Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnhh An Giang. 86
13-05-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 96
13-05-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh An Giang. 101
18-05-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về điều kiện an toàn và phạm vi hoạt động đối với xe thô sơ trên địa bàn tỉnh An Giang. 104
28-03-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 108
09-05-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2011 và những năm tiếp theo. 114
02-06-2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về an toàn điện và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 117
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2011 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. 119
14-04-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 122
28,556,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner