"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2013 Ngày 26 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014. 04
10-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về mức giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. 09
10-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 11
10-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04/3/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang. 21
10-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang. 24
10-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang. 30
16-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 43
17-12-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 50
17-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang. 53
21-11-2013 Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. 55
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 59
10-12-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phát triển bảo hiểm y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015. 60
10-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2012. 62
10-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2013 từ các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 65
10-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2014 từ các nguồn ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. 71
10-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2014. 75
10-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc quy định danh mục giá dịch vụ kỹ thuật tại Mục C4 của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC và danh mục giá dịch vụ khám chữa bệnh mới. 77
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2013 Quyết định số 2358/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện Châu Thành. 116
17-12-2013 Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc phân công trách nhiệm thu thập, báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang. 117
27,301,475 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner