Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Đất đai - Xây dựng: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
12-07-2022 Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
01-07-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang. 
21-06-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 
15-06-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở; công trình và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
27-05-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc. 
24-05-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
23-05-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
14-04-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
14-04-2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công. 
14-04-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định và Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 
28-03-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý và điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 
21-03-2022 Quyết định số 499/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 
07-03-2022 Quyết định số 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 
04-03-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
24-01-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 
04-01-2022 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang. 
24-12-2021 Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
29,216,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner