Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 31 xuất bản ngày 15-09-2021: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2021 Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND. (từ trang 03 đến trang 04)
01-09-2021 Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND. (từ trang 05 đến trang 08)
27-08-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc. (từ trang 09 đến trang 17)
08-09-2021 Quyết định số 2054/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 18 đến trang 21)
06-09-2021 Chương trình số 543/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. (từ trang 22 đến trang 39)
07-09-2021 Công văn số 955/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 07/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (trang 40)
07-09-2021 Công văn số 956/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 08/21021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 41 đến trang 42)
09-09-2021 Công văn số 978/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 43 đến trang 45)
25,937,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner