Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 xuất bản ngày 20-01-2016: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020. (từ trang 05 đến trang 11)
10-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 12 đến trang 18)
10-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016. (từ trang 19 đến trang 22)
10-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016. (từ trang 23 đến trang 38)
10-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trợ cấp thêm hàng tháng đối với Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 39 đến trang 40)
10-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 41 đến trang 47)
10-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển Nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. (từ trang 48 đến trang 51)
10-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua mức hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo. (từ trang 52 đến trang 53)
10-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2016. (từ trang 54 đến trang 67)
17-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Tân Châu. (từ trang 68 đến trang 69)
17-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. (từ trang 70 đến trang 74)
17-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2016. (từ trang 75 đến trang 76)
18-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 huyện Phú Tân. (từ trang 77 đến trang 82)
18-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. (từ trang 83 đến trang 89)
18-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. (từ trang 90 đến trang 92)
09-12-2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 93)
09-12-2015 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 94)
09-12-2015 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 95)
10-12-2015 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2014. (từ trang 96 đến trang 98)
10-12-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2016. (từ trang 99 đến trang 101)
10-12-2015 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập và Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập. (từ trang 102 đến trang 103)
10-12-2015 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc địa phương quản lý. (từ trang 104 đến trang 105)
10-12-2015 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài. (từ trang 106 đến trang 107)
10-12-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. (từ trang 108 đến trang 109)
10-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại V”. (từ trang 110 đến trang 111)
10-12-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 9 khóa VIII về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư xây dựng năm 2015 từ các nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết. (từ trang 112 đến trang 139)
10-12-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết. (từ trang 140 đến trang 157)
10-12-2015 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020”. (từ trang 158 đến trang 159)
10-12-2015 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 160 đến trang 162)
28,871,154 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner