Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 3-2021: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-03-2021 Quyết định số 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2021. 
17-03-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu ban hành. 
16-03-2021 Quyết định số 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. 
16-03-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang. 
16-03-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang. 
15-03-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND và Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND. 
15-03-2021 Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
04-03-2021 Quyết định số 423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh). 
03-03-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND. 
26-02-2021 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021. 
25-02-2021 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 
19-02-2021 Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021. 
18-02-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng cầu Long Kiến – Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. 
08-02-2021 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021. 
05-02-2021 Quyết định số 236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. 
31-12-2020 Quyết định số 73/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,484,616 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner