Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 5-2021: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-05-2021 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh An Giang. 
21-05-2021 Quyết định số 1069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang. 
18-05-2021 Kế hoạch số 253/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025. 
18-05-2021 Quyết định số 1048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. 
17-05-2021 Quyết định số 1032/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. 
17-05-2021 Quyết định số 1031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 
14-05-2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
12-05-2021 Kế hoạch số 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
06-05-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện An Phú ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện An Phú. 
26-04-2021 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND. 
23-04-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang. 
22-04-2021 Quyết định số 847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. 
20-04-2021 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
16-04-2021 Kế hoạch số 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2021. 
16-04-2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang. 
16-04-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang. 
15-04-2021 Báo cáo số 195/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình kinh tế - xã hội Quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
24,487,991 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner