Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 31-07-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 04 đến trang 07)
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 08 đến trang 09)
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 10 đến trang 12)
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí và 10 loại lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 13 đến trang 14)
10-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước. (từ trang 18 đến trang 19)
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập của tỉnh. (từ trang 20 đến trang 21)
10-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 8 khóa VI từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành chế độ thu 07 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh. (từ trang 22 đến trang 23)
10-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch. (từ trang 24 đến trang 26)
10-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập. (từ trang 27 đến trang 28)
10-07-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh. (từ trang 29 đến trang 30)
10-07-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 34)
10-07-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (từ trang 35 đến trang 37)
01-07-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh của khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (từ trang 38 đến trang 45)
08-07-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung điểm h vào Khoản 1 Điều 50 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 47)
08-07-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 57)
28-07-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 58 đến trang 60)
30-07-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện nước An Giang. (từ trang 61 đến trang 62)
30-07-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 63 đến trang 101)
10-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 102)
10-07-2009 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 103)
10-07-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định về phí phòng, chống thiên tai. (từ trang 104 đến trang 105)
10-07-2009 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên công trình kênh T5 là kênh Võ Văn Kiệt và đặt bia lưu niệm tại đầu kênh. (trang 106)
10-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại huyện Châu Phú. (trang 107)
29,224,632 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner