Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 xuất bản ngày 15-04-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-03-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ trợ cấp địa phương đối với cán bộ chuyên trách; phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm; chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ ở xã, phường, thị trấn và cán bộ công tác ở ấp, khóm. (từ trang 03 đến trang 04)
03-03-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004-2009 ban hành kèm theo Quyết định số 2719/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 05 đến trang 06)
03-03-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 07 đến trang 15)
31-03-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 16 đến trang 27)
08-04-2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang. (từ trang 28 đến trang 35)
09-04-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu vực công cộng và khu dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 36 đến trang 43)
14-03-2008 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc thành lập Phòng theo mô hình thị xã của huyện Tân Châu. (trang 44)
14-03-2008 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 45)
14-03-2008 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi giữ chức thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 46)
14-03-2008 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 47)
14-03-2008 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang khoá VII, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 48)
31-03-2008 Quyết định số 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của tỉnh An Giang thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) giai đoạn 2007-2010 định hướng đến năm 2020. (từ trang 49 đến trang 73)
03-04-2008 Quyết định số 571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp. (trang 74)
03-04-2008 Công văn số 1070/UBND-XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện thông tư số 05/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng và hướng dẫn xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá vật liệu xây dựng. (từ trang 75 đến trang 83)
28,857,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner