Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 xuất bản ngày 05-01-2017: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017. (từ trang 05 đến trang 11)
09-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 12 đến trang 22)
09-12-2016 Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 36)
09-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. (từ trang 37 đến trang 49)
09-12-2016 Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 50 đến trang 55)
09-12-2016 Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 56 đến trang 61)
09-12-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 (nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương và vốn thu từ xổ số kiến thiết). (từ trang 62 đến trang 86)
09-12-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 87 đến trang 95)
09-12-2016 Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế Giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 96 đến trang 97)
09-12-2016 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. (trang 98)
09-12-2016 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 99 đến trang 103)
09-12-2016 Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 104 đến trang 113)
09-12-2016 Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số quy định và các Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 114 đến trang 117)
09-12-2016 Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017. (từ trang 118 đến trang 133)
08-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 134)
09-12-2016 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2015. (từ trang 135 đến trang 137)
09-12-2016 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017. (từ trang 138 đến trang 143)
09-12-2016 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 144 đến trang 160)
09-12-2016 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Châu Đốc và đổi tên trường THPT của huyện An Phú. (từ trang 161 đến trang 164)
09-12-2016 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 165 đến trang 170)
09-12-2016 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 171 đến trang 174)
09-12-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. (trang 175)
09-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). (từ trang 176 đến trang 178)
09-12-2016 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017. (từ trang 179 đến trang 180)
09-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua đề án “Đề nghị công nhận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là đô thị loại IV”. (trang 181)
29,285,521 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner