Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 10 xuất bản ngày 25-10-2012: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2012 Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các trường mầm non và phổ thông công lập do địa phương quản lý năm học 2012 - 2013. (từ trang 03 đến trang 05)
03-10-2012 Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy ước mẫu của khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 06 đến trang 13)
04-10-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 14 đến trang 16)
04-10-2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang. (từ trang 17 đến trang 19)
05-10-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 20 đến trang 26)
10-10-2012 Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 27 đến trang 29)
10-10-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 30 đến trang 46)
11-10-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 47 đến trang 56)
01-10-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Châu Đốc. (từ trang 57 đến trang 63)
17-10-2012 Quyết định số 534/QĐ-VPUBND của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh An Giang. (từ trang 64 đến trang 83)
28,904,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner