Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 08-02-2017: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2016 Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 03 đến trang 04)
22-12-2016 Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang. (trang 05)
22-12-2016 Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 06 đến trang 23)
20-01-2017 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 24 đến trang 25)
23-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Phú Tân. (từ trang 26 đến trang 29)
02-02-2017 Kế hoạch số 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực phân bón trên địa bàn tỉnh năm 2017. (từ trang 30 đến trang 33)
02-02-2017 Kế hoạch số 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác Bồi thường nhà nước năm 2017. (từ trang 34 đến trang 36)
03-02-2017 Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh năm 2017. (từ trang 37 đến trang 40)
06-02-2017 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020. (từ trang 41 đến trang 44)
28,510,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner