Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-11-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-10-2011 Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 14)
14-10-2011 Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 15 đến trang 19)
19-10-2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. (từ trang 20 đến trang 26)
25-10-2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 27 đến trang 34)
28-10-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 35 đến trang 47)
21-10-2011 Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và công tác Tư pháp của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 48 đến trang 50)
28-10-2011 Chỉ thị số 13/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch. (từ trang 51 đến trang 54)
02-11-2011 Chỉ thị số 14/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 55 đến trang 59)
16-09-2011 Quyết định số 1636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015. (từ trang 60 đến trang 93)
27-09-2011 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật. (từ trang 94 đến trang 111)
27-09-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2010 còn hiệu lực pháp luật. (từ trang 112 đến trang 125)
06-10-2011 Quyết định số 1770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 126 đến trang 155)
03-10-2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 – 2015). (từ trang 156 đến trang 158)
28,860,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner