Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 02 xuất bản ngày 18-01-2022: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-01-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 12)
13-01-2022 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 13 đến trang 15)
11-01-2022 Kế hoạch số 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 16 đến trang 24)
22-12-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. (từ trang 25 đến trang 29)
22-12-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022. (từ trang 30 đến trang 32)
22-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 33 đến trang 40)
22-12-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. (từ trang 41 đến trang 48)
22-12-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 49 đến trang 55)
22-12-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. (từ trang 56 đến trang 57)
29,281,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner