Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Tài Chính - Ngân Sách: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2022 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030. 
12-07-2022 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025. 
12-07-2022 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
12-07-2022 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022. 
12-07-2022 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
12-07-2022 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 
12-07-2022 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 
01-07-2022 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 
20-05-2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sử dụng dự phòng chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý. 
22-12-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện. 
22-12-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc Phương án phân bổ, sử dụng vốn và danh mục đầu tư công năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 
22-12-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện. 
22-12-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
29,224,358 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner