Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 xuất bản ngày 09-09-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 12)
18-08-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 13 đến trang 15)
28-08-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú. (từ trang 16 đến trang 19)
28-08-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang. (từ trang 20 đến trang 27)
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 28 đến trang 31)
23-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 32 đến trang 35)
23-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2015. (từ trang 36 đến trang 37)
23-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Phú Hiệp và xã Phú Long, huyện Phú Tân. (từ trang 38 đến trang 39)
05-08-2015 Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện. (từ trang 40 đến trang 42)
13-08-2015 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số Điều của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 43 đến trang 44)
20-08-2015 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế tỉnh An Giang từ năm 2015 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 45 đến trang 59)
17-08-2015 Kế hoạch số 371/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. (từ trang 60 đến trang 67)
28-08-2015 Kế hoạch số 387/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. (từ trang 68 đến trang 73)
28,874,432 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner