Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 25 xuất bản ngày 14-07-2021: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2021 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân và Quy chế hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (từ trang 03 đến trang 14)
01-07-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND. (từ trang 15 đến trang 17)
08-07-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 18 đến trang 31)
08-07-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24 tháng 12 năm 2019 Ban hành Quy định việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”. (từ trang 32 đến trang 33)
09-07-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND. (từ trang 34 đến trang 43)
12-07-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 44 đến trang 57)
09-07-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn. (từ trang 58 đến trang 69)
13-07-2021 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. (từ trang 70 đến trang 77)
06-07-2021 Quyết định số 1497/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang (cấp tỉnh). (từ trang 78 đến trang 80)
29,276,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner