Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 08 xuất bản ngày 30-10-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-10-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp Giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 09)
10-10-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 10 đến trang 54)
13-10-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 55 đến trang 62)
22-10-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang. (từ trang 63 đến trang 73)
26-09-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. (từ trang 74 đến trang 77)
07-10-2008 Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại. (từ trang 78 đến trang 79)
15-10-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 80 đến trang 83)
16-10-2008 Quyết định số 2152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số quy chế tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài. (từ trang 84 đến trang 87)
28-10-2008 Quyết định số 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh. (trang 88)
28-10-2008 Công văn số 3945/UBND-XDCB của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí tư vấn công trình sử dụng lại thiết kế mẫu. (từ trang 89 đến trang 91)
29,253,620 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner