Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 03 xuất bản ngày 24-01-2017: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2016 Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quy định tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. (trang 04)
22-12-2016 Quyết định số 84/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 05 đến trang 08)
22-12-2016 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 09 đến trang 11)
22-12-2016 Quyết định số 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 12 đến trang 14)
22-12-2016 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 15 đến trang 17)
22-12-2016 Quyết định số 88/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các l oại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 18 đến trang 20)
22-12-2016 Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 25)
22-12-2016 Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Mỹ Luông - Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (từ trang 26 đến trang 30)
22-12-2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 35)
22-12-2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 36 đến trang 40)
22-12-2016 Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 41 đến trang 45)
22-12-2016 Quyết định số 94/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 46 đến trang 49)
22-12-2016 Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định địa bàn hạch toán thu ngân sách nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế Giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 50 đến trang 51)
11-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (từ trang 52 đến trang 65)
12-01-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. (từ trang 66 đến trang 78)
13-01-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 79 đến trang 91)
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. (trang 92)
27,243,854 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner