Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 04 xuất bản ngày 30-01-2013: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 17)
10-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Châu Đốc. (từ trang 18 đến trang 22)
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 23 đến trang 28)
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Tân năm 2013. (từ trang 29 đến trang 30)
26-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản huyện Phú Tân năm 2013. (từ trang 31 đến trang 32)
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. (từ trang 33 đến trang 39)
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013. (từ trang 40 đến trang 42)
05-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Phú Tân. (từ trang 43 đến trang 49)
14-12-2012 Báo cáo số 193/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả cải cách TTHC năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 50 đến trang 217)
27,294,994 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner