Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 21 xuất bản ngày 31-07-2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ quy định thu phí về cấp bản sao trích lục hộ tịch tại Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 04)
10-07-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. (từ trang 05 đến trang 08)
10-07-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang. (trang 09)
10-07-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang). (từ trang 10 đến trang 164)
10-07-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B; điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B thành dự án nhóm A và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 165 đến trang 174)
10-07-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). (từ trang 175 đến trang 276)
10-07-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 277 đến trang 379)
10-07-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú. (từ trang 380 đến trang 384)
10-07-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, điều chỉnh ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô dân số trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 385 đến trang 388)
10-07-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021. (từ trang 389 đến trang 391)
28,512,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner