Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 11 xuất bản ngày 27-08-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 03 đến trang 20)
30-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 21 đến trang 28)
06-08-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 29 đến trang 32)
12-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v sửa đổi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định công tác thống kê của Ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 33 đến trang 39)
16-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước huyện Phú Tân năm 2014. (từ trang 40 đến trang 41)
16-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 42 đến trang 45)
25-08-2014 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 46 đến trang 56)
25-08-2014 Quyết định số 1350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 57 đến trang 71)
25-08-2014 Quyết định số 1351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa (lúa, rau màu, thủy sản) tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 72 đến trang 94)
12-08-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 95 đến trang 97)
07-08-2014 Công văn số 850/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. (từ trang 98 đến trang 99)
28,871,220 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner