Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới
Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
UBND thành phố Long Xuyên
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
UBND huyện Thoại Sơn
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Hành chính - Tổ chức: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2022 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 
21-04-2022 Quyết định số 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 
20-04-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Châu Đốc. 
14-04-2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
14-04-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Long Xuyên. 
14-04-2022 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
08-04-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 
07-04-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 
31-03-2022 Công văn số 307/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 70/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh. 
30-03-2022 Quyết định số 607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh An Giang. 
17-03-2022 Quyết định số 477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 và Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
14-03-2022 Quyết định số 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 29/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa các cơ quan nhà nước với ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang. 
07-03-2022 Quyết định số 403/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. 
21-02-2022 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang. 
14-02-2022 Quyết định số 229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. 
13-01-2022 Quyết định số 77/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
31-12-2021 Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 
30-12-2021 Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 
22-12-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện An Phú về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,480,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner