Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2016. 
17-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016. 
17-12-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Tân Châu. 
16-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2015. 
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thị xã Tân Châu năm 2014. 
18-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
18-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012 - 2015 phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2012-2015 phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu v/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. 
19-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu năm 2013. 
19-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Châu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
6,606,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner