Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
HĐND thị xã Châu Đốc
UBND thị xã Châu Đốc
HĐND thị xã Tân Châu
UBND thị xã Tân Châu
HĐND huyện An Phú
UBND huyện An Phú
HĐND huyện Châu Phú
UBND huyện Châu Phú
HĐND huyện Phú Tân
UBND huyện Phú Tân
HĐND huyện Thoại Sơn
HĐND thành phố Châu Đốc
UBND thành phố Châu Đốc

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 01 xuất bản ngày 04-01-2019: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 05 đến trang 07)
07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 08 đến trang 10)
07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 11 đến trang 13)
07-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 14 đến trang 16)
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 17 đến trang 19)
07-12-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 20 đến trang 22)
07-12-2018 Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. (từ trang 23 đến trang 26)
07-12-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. (từ trang 27 đến trang 30)
07-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 31 đến trang 33)
07-12-2018 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 và Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa năm 2016 bị hủy bỏ. (từ trang 34 đến trang 61)
07-12-2018 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 62 đến trang 70)
07-12-2018 Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 71 đến trang 76)
07-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 77 đến trang 79)
07-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 80 đến trang 81)
06-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 82)
06-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 83)
06-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 84)
07-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 85 đến trang 90)
07-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2019. (từ trang 91 đến trang 126)
07-12-2018 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2019. (từ trang 127 đến trang 133)
07-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017. (từ trang 134 đến trang 135)
07-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang đầu tư trực tiếp và cho vay. (từ trang 136 đến trang 138)
07-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch vốn và danh mục chi tiết các xã sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang. (từ trang 139 đến trang 146)
07-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 (nguồn vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). (từ trang 147 đến trang 226)
07-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 (vốn đầu tư tập trung và vốn thu từ xổ số kiến thiết). (từ trang 227 đến trang 287)
07-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 288 đến trang 294)
07-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019. (từ trang 295 đến trang 302)
07-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019. (từ trang 303 đến trang 305)
8,099,830 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner